شركت جهان كالاي بهروش در سال 1385 به عنوان يك شركت تجاري در ايران تاسيس شد تا به پشتوانه تجربيات چندين كار بر CNC و NC ساله موسس خود، درجهت ايجاد پايه هاي شركتي بزرگ، حركت كند. فعاليت اوليه اين شركت در زمينه ماشين آلات روي مفتول و تسمه بود كه براي چند شركت فعال در صنعت خودروسازي تهيه شد. اين شركت با اخذ نمايندگي انحصاري چند شركت سازنده دستگاههاي كار بر روي مفتول و تسمه ، فعاليت خود را در صنايع مختلف و در سراسر ايران گسترش داد. در حال حاضر شركت جهان كالاي بهروش در زمينه ماشينآلات كار برروي مفتول